Vereniging
MDVW
Huis voor
Stedenbouw
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie
Bekijk kaart
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de website en de aangeboden diensten

De missie van “Les Plus Beaux Villages de Wallonie” bestaat erin de kwaliteit van het erfgoed van de dorpen in Wallonië te bewaren en te valoriseren. De VZW Les Plus Beaux Villages de Wallonie is wettelijk verantwoordelijk voor de site en de diensten die worden aangeboden op de site https://beauxvillages.be/. 

ARTIKEL 1. DOEL

Het doel van deze AVG is de voorwaarden voor toegang en gebruik, door de internetgebruiker, van de site en/of de diensten vast te stellen. De toegang tot de site en de raadpleging van de informatie die hij bevat, impliceert dat de internetgebruiker zonder voorbehoud alle bepalingen aanvaardt die in deze AVV zijn vervat.

De GTU’s die kunnen worden gewijzigd en de toepasselijke voorwaarden zijn die welke van kracht en toegankelijk zijn op de site op de datum van toegang tot de site door de internetgebruiker.

ARTIKEL 2. GEBRUIK VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN

In het algemeen verbindt de internetgebruiker zich ertoe om, wanneer hij de site en/of de diensten gebruikt, :

In geval van schending van één van deze verplichtingen, en zonder dat deze opsomming limitatief is, erkent en aanvaardt de internetgebruiker dat Les Plus Beaux Villages de Wallonie het recht heeft om hem, eenzijdig en zonder voorafgaande kennisgeving, de toegang tot de site en/of de diensten geheel of gedeeltelijk te ontzeggen.

ARTIKEL 3. BESCHIKBAARHEID VAN DE SITE EN/OF DIENSTEN

Les Plus Beaux Villages de Wallonie spant zich in om de site 24 uur per dag en 7 dagen per week beschikbaar en toegankelijk te maken, ongeacht onderhouds- of beveiligingswerkzaamheden, updates, technische verbeteringen of om de inhoud en/of presentatie te ontwikkelen.

In dit opzicht is Les Plus Beaux Villages de Wallonie gebonden door een middelenverbintenis. Les Plus Beaux Villages de Wallonie behoudt zich echter het recht voor om, indien nodig, op elk moment, tijdelijk of permanent, de weergave van alle of van een deel van de op de site gepresenteerde informatie en gegevens te wijzigen of te onderbreken. 

De internetgebruiker en de gebruiker kunnen Les Plus Beaux Villages de Wallonie op geen enkel moment en om geen enkele reden aansprakelijk stellen voor een van de redenen die in dit artikel worden vermeld.

ARTIKEL 4. AANSPRAKELIJKHEID, OVERMACHT

4.1 – Verantwoordelijkheid van de internetgebruiker

Alle hardware en software die nodig is voor de toegang tot de site en/of het gebruik van de diensten blijven de uitsluitende verantwoordelijkheid van de internetgebruiker. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om alle passende maatregelen te nemen om zijn/haar eigen gegevens, computersystemen en/of software te beschermen tegen besmetting door eventuele virussen.

De internetgebruiker is als enige verantwoordelijk voor het gebruik dat hij/zij maakt van de site en/of de diensten waartoe hij/zij toegang heeft en voor de waarheidsgetrouwheid of nauwkeurigheid van de gegevens en informatie die hij/zij verstrekt.

Les Plus Beaux Villages de Wallonie kan in geen geval verantwoordelijk worden gesteld in het kader van een procedure tegen een internetgebruiker die zich schuldig heeft gemaakt aan een niet-conform gebruik van de site en/of de diensten die erop worden aangeboden.

De internetgebruiker erkent en aanvaardt in dit verband dat hij persoonlijk verantwoordelijk zal zijn voor elke klacht of vordering die tegen Les Plus Beaux Villages de Wallonie wordt ingesteld, wegens zijn niet-conform gebruik van de diensten en/of de site, of wegens zijn gebruik, in het kader van het gebruik van de diensten, van gegevens waarvoor hij niet over de nodige rechten en/of toelatingen beschikt. Vertaald met www.DeepL.com/Translator (gratis versie)

4.2 – Verantwoordelijkheid van “Les Plus Beaux Villages de Wallonie

Het doel van de site is de internetgebruiker in staat te stellen kennis te nemen van de diensten en producten die door Les Plus Beaux Villages de Wallonie worden verdeeld.

De site kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Het plaatsen van hyperlinks op deze site naar andere bronnen op het internetnetwerk houdt geen validatie van deze bronnen of hun inhoud in, en kan niet de verantwoordelijkheid van Les Plus Beaux Villages de Wallonie, uitgever van deze site, inroepen.

Voor elke hyperlink naar deze site moet vooraf uitdrukkelijk toestemming worden verleend door Les Plus Beaux Villages de Wallonie, die zich het recht voorbehoudt deze link op elk moment te verwijderen.

Gezien de vluchtige aard van de inhoud die kan worden verspreid, kan Les Plus Beaux Villages de Wallonie niet verantwoordelijk worden gesteld indien de inhoud van de genoemde websites van derden in strijd is met de geldende wettelijke en/of reglementaire bepalingen. 

Les Plus Beaux Villages de Wallonie kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld:

Les Plus Beaux Villages de Wallonie kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele storingen van welke aard dan ook met betrekking tot de computerapparatuur of de internettoegangsverbinding van de internetgebruiker, bij de toegang tot de site en meer in het algemeen tot de diensten.

4.3 – Overmacht

De verantwoordelijkheid van Les Plus Beaux Villages de Wallonie kan niet worden ingeroepen indien de uitvoering van één van haar verplichtingen verhinderd of vertraagd wordt ten gevolge van een geval van overmacht in de zin van artikel 1218 van het Burgerlijk Wetboek, en in het bijzonder natuurrampen, brand, storingen of onderbrekingen van het telecommunicatienetwerk of het elektriciteitsnet.

ARTIKEL 6. COOKIES, VERBINDINGSCOOKIES

Om de internetgebruiker beter van dienst te zijn, stelt Les Plus Beaux Villages de Wallonie statistieken op over het aantal bezoekers aan haar site. Daartoe maakt het gebruik van cookietechnologie. Een cookie is een blok gegevens waarmee de gebruiker niet kan worden geïdentificeerd, maar dat wordt gebruikt om informatie op te slaan met betrekking tot de navigatie van de gebruiker op de site.

Ook slaan cookies bij het bezoeken van de https://beauxvillages.be/ website tijdelijk informatie op in het geheugen of op de harde schijf van de internetgebruiker tijdens het navigeren op de site.

Zie ons cookiebeleid, dat rechtstreeks op de site kan worden geraadpleegd.

De internetgebruiker kan cookies weigeren door de schriftelijke procedure te volgen op het volgende adres: www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

Voor elke verduidelijking of informatie betreffende deze waarschuwing kan de internetgebruiker contact opnemen met Les Plus Beaux Villages de Wallonie via info@beauxvillages.be met een precies verzoek. Binnen acht dagen zal een antwoord worden verstrekt.

ARTIKEL 7. KLACHT OF MENINGSVERSCHIL

Voor elke klacht of elk meningsverschil kan de internetgebruiker of de gebruiker rechtstreeks contact opnemen met Les Plus Beaux Villages de Wallonie via e-mail door een bericht te sturen naar info@beauxvillages.be met de precieze bewoordingen van zijn verzoek, of kan hij contact opnemen met Les Plus Beaux Villages de Wallonie op het telefoonnummer +32 83 65 72 40 (lokaal gesprek).

De Mooiste Dorpen van Wallonië verbindt zich ertoe :

ARTIKEL 8. INTELLECTUEEL EIGENDOM

Les Plus Beaux Villages de Wallonie is eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten van de site, evenals van alle industriële eigendomsrechten van de elementen die hij bevat (logo’s, merken, enz.). Bijgevolg is, overeenkomstig de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, elke weergave, reproductie, wijziging, vervorming en/of volledige of gedeeltelijke exploitatie van de site, zijn inhoud en/of diensten, door welk procédé ook en op welke drager ook, zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Les Plus Beaux Villages de Wallonie, verboden en vormt een inbreuk op het auteursrecht.

Evenzo zal elk ongeoorloofd gebruik van de site, de inhoud ervan en/of de diensten leiden tot strafrechtelijke en civielrechtelijke aansprakelijkheid van de internetgebruiker op grond van een inbreuk op het auteursrecht.

Les Plus Beaux Villages de Wallonie stelt de site en de diensten ter beschikking om er toegang toe te hebben op het internetnetwerk, en dit (i) vanaf een computer of een gelijkwaardige terminal met toegang tot één of meerdere telecommunicatienetwerken die toegang bieden tot het internetnetwerk, en software om te surfen op het internetnetwerk (zoals Internet Explorer, Mozilla Firefox, enz.), (ii) vanaf een telefoonterminal met toegang tot een telecommunicatienetwerk dat toegang biedt tot het internetnetwerk (3/4G-verbinding, Edge, enz.).

Elk ander gebruik van de site en/of de diensten wordt geacht van rechtswege voorbehouden te zijn aan Les Plus Beaux Villages de Wallonie en vormt een inbreuk op haar recht van openbaarmaking op de site en/of de diensten.

De merken, logo’s, vennootschapsnamen, acroniemen, handelsnamen, tekens en/of domeinnamen van Les Plus Beaux Villages de Wallonie en/of haar commerciële partners die op de site worden vermeld en die toegang verlenen tot de diensten die door Les Plus Beaux Villages de Wallonie worden aangeboden, vormen distinctieve tekens die niet mogen worden gebruikt zonder de uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van Les Plus Beaux Villages de Wallonie of van de eventuele derde houders van alle of een deel van de intellectuele en industriële eigendomsrechten die aan de voornoemde elementen zijn verbonden.

Elke gehele of gedeeltelijke weergave, reproductie en/of exploitatie van deze onderscheidingstekens is bijgevolg verboden en vormt een inbreuk op het merk, in toepassing van de bepalingen van het Wetboek van Intellectuele Eigendom, en een wederrechtelijk gebruik van een firmanaam, een merk en een domeinnaam, waarvoor de auteur burgerlijk aansprakelijk kan worden gesteld.

De internetgebruiker erkent en aanvaardt dat de toegang tot de site en/of de diensten die door Les Plus Beaux Villages de Wallonie ter beschikking worden gesteld, geen enkele overdracht of concessie van intellectuele eigendomsrechten inhoudt. De internetgebruiker erkent dat de techniek die erin bestaat om, zonder toestemming van Les Plus Beaux Villages de Wallonie, één of meerdere links in de site op te nemen om een andere internetgebruiker toegang te verlenen tot een internetsite die niet tot Les Plus Beaux Villages de Wallonie behoort, de techniek van “framing” genoemd, verboden is.

ARTIKEL 9. BESCHERMING VAN PERSOONSGEGEVENS EN COOKIES

Voor alle informatie over de bescherming van persoonsgegevens en het gebruik van cookies door Les Plus Beaux Villages de Wallonie, kan de internetgebruiker het vertrouwelijkheidsbeleid (algemeen reglement inzake gegevensbescherming) en het cookiebeleid raadplegen die rechtstreeks op de site toegankelijk zijn.

ARTIKEL 10. DUUR VAN DE DIENSTEN

Het recht op toegang tot en gebruik van de diensten wordt de gebruiker ontnomen, en zijn toegangscodes worden gedeactiveerd in de volgende gevallen

ARTIKEL 11. DIVISIBILITEIT

In het geval dat één van de clausules van deze AVU nietig of niet van toepassing wordt verklaard om welke reden of door welk rechtsgebied of welke autoriteit dan ook, zelfs door een beslissing die kracht van gewijsde heeft, zal deze nietigheid de geldigheid van alle andere clausules niet aantasten.

Deze laatste blijven van kracht en worden toegepast alsof de GCU/CGV zonder de ongeldig verklaarde clausule was gesloten, niettegenstaande enerzijds de eventuele contractuele ondeelbaarheid tussen de ongeldig verklaarde clausule(s) en de andere clausules en anderzijds de eventuele bepaling van de beslissende aard van de ongeldig verklaarde clausule.

ARTIKEL 12. GESCHILLEN

De AV worden beheerst door het Belgisch recht.

De internetgebruiker en Les Plus Beaux Villages de Wallonie verbinden zich ertoe om alles in het werk te stellen om elk geschil dat zou kunnen voortvloeien uit de uitvoering van de GVU en meer in het algemeen uit het gebruik van de site of de diensten in der minne te regelen.

Bij gebrek aan een minnelijke schikking binnen dertig (30) dagen na de kennisgeving per aangetekende brief (aan het adres van de VZW Les Plus Beaux Villages de Wallonie, Hoogstraat 7, 5332 Crupet, België) door een van de partijen van de noodzaak om een dergelijke schikking na te streven, zal elk geschil tussen de internetgebruiker en Les Plus Beaux Villages de Wallonie met betrekking tot de geldigheid, de sluiting, de interpretatie of de uitvoering van de GVU, afhankelijk van de aard van het geschil, worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbank. 

Abonneer je op onze nieuwsbrief

De vereniging "De Mooiste Dorpen van Wallonië" is de overkoepelende organisatie van een netwerk van 32 dorpen, elk met een sterke territoriale identiteit en een traditionele architectuur. Met als doel de herwaardering van het landelijke, culturele en natuurlijke erfgoed van Wallonië, draagt zij bij tot de ontwikkeling van een lokaal en verantwoord toerisme.

Meer informatie