Vereniging
MDVW
Huis voor
Stedenbouw
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie
Bekijk kaart
Logo Plus Beaux Villages de Wallonie

Hoe word ik een van de Mooiste Dorpen van Wallonië?

De Mooiste Dorpen van Wallonië worden zorgvuldig geselecteerd volgens een kwaliteitshandvest, waardoor de vereniging de kwaliteit en de transparantie van haar keuzes kan garanderen.

Te ontdekken

Ontdek in onze dorpen het landelijke erfgoed, de beschermde monumenten en bijzondere landschappen. Kastelen, boerderijen, kerken of abdijen, traditionele gebouwen, klein erfgoed of natuurlijk erfgoed, ontdek alle bijzondere bezienswaardigheden in de Mooiste Dorpen van Wallonië!

De aanvraagprocedure wordt uitgevoerd door de Kwaliteitscommissie, het Strategisch Bureau voor Toerisme, dat bestaat uit vrijwillige deskundigen, en het directieteam, die de aanvragen voor het MDVW-label voorleggen aan de leden van de Raad van Bestuur.

In dit document wordt voor de Raad van Bestuur omschreven op welke wijze de gemeenten of plaatselijke verenigingen al dan niet aan de bovengenoemde criteria voldoen, volgens de onderstaande gestandaardiseerde procedure:

  • Kennisgeving van de besluitvorming van de Gemeenteraad van de betrokken entiteit of van de Raad van Bestuur van de plaatselijke Vereniging, waarin wordt verzocht om toetreding van een dergelijk dorp of gehucht tot de Vereniging “De Mooiste Dorpen van Wallonië”.
  • Verslag van een mogelijk gesprek met de burgemeester of de voorzitter van de raad van bestuur.
  • Presentatie van het deskundigenrapport waaronder :
  • De bepaling van de uitsluitingscriteria;
  • De presentatie van een fotografisch verslag;
  • Het aanvraagdossier wordt ingediend door / namens de Gemeenteraad van de betrokken entiteit of de Raad van Bestuur van de lokale vereniging;
  • De conclusies van de Kwaliteitscommissie, het Strategisch Bureau voor Toerisme en het managementteam van MDVW, naar aanleiding van een bezoek ter plaatse;
   • Behandeling van het verslag van de deskundigen door de Raad van Bestuur en voorstel van een besluit.
   • De beslissing om een kandidatuur toe te laten, voorwaardelijk toe te laten of af te wijzen wordt genomen op een Algemene Vergadering van de Vereniging, op basis van een voorstel van de Raad van Bestuur.
   • Bekendmaking van het besluit van de vereniging aan de kandidaat, met vermelding van de aanbevelingen.

 

De vereniging “Les Plus Beaux Villages de Wallonie” hanteert een objectieve kwaliteitskeurmerk voor de selectie van de dorpen, die de betrouwbaarheid van ons label garanderen. In ons kwaliteitshandvest worden de voorwaarden voor de toekenning van het label en voor toelating of uitsluiting vastgelegd.

Elke lokale gemeenschap of buurtvereniging zal tot de vereniging “De Mooiste Dorpen van Wallonië” worden toegelaten als ze aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De aanwezigheid van een gehucht, een complex of een deel op zijn grondgebied, dat voldoet aan de criteria van een traditioneel dorp. Dit eerste criterium is beslissend.
 • Een architectonisch erfgoed en/of een al dan niet beschermd architectonisch complex in het gebied, of een gebied dat door een andere regelgevende bepaling wordt beschermd. Ook dit tweede criterium is beslissend.
 • Ter beschikking stellen van een erfgoed, diensten en activiteiten waarvan de kwaliteit en de ontwikkeling worden beoordeeld aan de hand van de volgende criteria :

Landschappelijke kwaliteit

 • Kwaliteit van het landschap en de toegang daartoe (landschappelijk waardevolle gebieden, uitzichten, panorama’s, enz…);
 • Aanwezigheid van natuurlijke erfgoedelementen ;
 • Behoud en integratie van de dorpsomgeving in het gebied ;
 • Afbakening van het dorp van andere gemeenschappen.

Stedenbouwkundige kwaliteit

 • Gevarieerde en comfortabele wandelpaden;
 • Kwaliteit van de route en stedelijke aansluitingen;
 • Onderhoud van straatmeubilair, pleinen, toegangswegen tot het dorp, enz;
 • Kwaliteit van moderne aanbouw;
 • Een harmonieus geheel van vormen, kleuren, gevel- en dakbekleding;
 • De aanwezigheid van vegetatie : bomenrijen, heggen, boomgaarden, enz.;
 • Esthetische inrichting: openbaar meubilair, bovenleidingen, openbare verlichting, enz.

Architectonische kwaliteit

 • Aanwezigheid van symbolische elementen van klein en monumentaal erfgoed (toegankelijkheid en zichtbaarheid);
 • Instandhouding van de landelijke leefomgeving die representatief is voor het agro-geografisch gebied;
 • Kwaliteit van de restauratie van traditionele woningen;
 • Leesbaarheid van de openingsuren;
 • Harmonie en homogeniteit van kleuren en materialen van gevels en daken;
 • Kwaliteit van de gebouwen van de hedendaagse architectuur.

Projecten en beheersinstrumenten

 • Gemeentelijke betrokkenheid bij het beheer van haar grondgebied en bij de vereniging MDVW;
 • Planning en uitvoering van ontwikkelingsprojecten : Gemeenteprogramma voor plattelandsontwikkeling, gemeenschapsprojecten, enz.;
 • Bestaan van richtsnoeren voor ruimtelijke ordening of beheersinstrumenten (gemeentelijk ontwikkelingsplan, masterplan, ontwikkelingsplan, algemene verordening inzake plattelandsontwikkeling, gemeentelijke stedenbouwkundige verordening, landschapsinventaris, GECORO).

Kwaliteit van onthaal en animatie

 • Gastvrijheid en/of creatief vermogen van het dorp op het gebied van toerisme;
 • Aanwezigheid en toegankelijkheid van een onthaalruimte;
 • Kwaliteit van de informatie en de bewegwijzering;
 • Aanwezigheid en kwaliteit van winkels, kunst en ambachten, lokale producten;
 • Aanwezigheid van een georganiseerd aanbod van accommodatie in het dorp;
 • Organisatie van permanente en/of tijdelijke evenementen.

 

 • De bereidheid tonen en een beleid ontwikkelen voor de opwaardering en het behoud, de ontwikkeling, de bekendmaking en de bezieling van het dorpserfgoed.

Abonneer je op onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte